Om Helleholm

                                                                                                                                           02-2017 

Om Helleholm

Kædehusbebyggelsen HELLEHOLM er opført i 1977 og består af 25 huse, alle placeret mod lukket vej uden gennemgående biltrafik.

Havesiden vender ud mod et stort naturpræget fællesareal, der mod vest støder op til Folehaveskoven og mod nord til Rungsted Golfklub’s store græsområder.

Arealets samlede størrelse er 38.845 m2, efter at vejarealerne for en del år siden blev udskilt som offentlig vej. Samtidig blev vejen skolesti (med bus til egnens skoler for de yngste skolebørn). Den er derfor en såkaldt ‘A-vej’, der om vinteren bliver ryddet meget hurtigt efter snefald.

Vejen indgår i det amtskommunale stisystem mellem Klampenborg og Helsingør.

Husene

Er opført i røde teglsten med facadebrystninger af malet plade og med tag i brune tegl. For detaljer kan læses det oprindelige Prospekt fra 1976, ‘Bebyggelsen Helleholm’. Siden da er mange huse dog blevet ændret med tilbygninger og ovenlysvinduer, og de fleste har udskiftet oliefyret med et gasfyr. Husene er kædehuse og kun sammenhængende via carportene, der er af træ med flade tage.

Fællesarealet

Holdes af en professionel anlægsgartner. Området holdes som naturområde med langt græs og klippede stier.

Ingen beboer må uden bestyrelsens godkendelse foretage nogen form for pleje eller ændring af fællesområdets beplantning og anvendelse.

Søen fungerer som regnvandsbassin for området. Bevoksningen i og omkring søen er overvejende rødel, der bidrager til at holde området i god balance – der har således aldrig været nogen form for lugtgener omkring sumpen. Vandet er rent nok til at huse frøer og haletudser, samt et ynglende andepar.

Beplantningen på fællesarealet i øvrigt består overvejende af naturligt forekommende træer og buske, dels på den store skråning langs hovedvejen, dels i krat og hegn i den vestlige del af fællesarealet, hvor det grænser op mod kystbanen. Der er solitære træer, der efterhånden er blevet pænt store.

Fem–meter zone

De enkelte parceller er ret små og vender alle ud mod fællesarealet. Tidligt blev vedtaget en ‘5-meter zone’ i fællesarealet ud for hver parcel. I denne zone skulle der oprindelig plantes forskellige buske og småtræer, for at give en glidende overgang til fællesarealet og mulighed for at plante et levende hegn foran egen grund. For at få et smukt og harmonisk udseende plantebælte på overgangen mellem parcel og fællesareal er der vedtaget en liste over tilladte planter i 5-meter zonen.

Det drejer sig om:

Bunddække: Cotoneaster Skogholm, Lonicera pileata, Pyracantha coccinea (Ildtorn).

Buske: Rosa rugosa, Rosa rugosa alba, Rosa pimpinellifolia (klitrose) , Rosa rubiginosa (æblerose), Rosa carolina, Rosa ‘Nevada’, Kolkwitzia amabilis (dronningebusk), Cornus sibirica (kornel med røde grene), Cornus mas (kirsebærkornel) og Cornus stolonifera (kornel med gule grene).

Små træer: Malus John Downie (paradisæbletræ), Syringa vulgaris (alm. syren), Syringa vulgaris alba (hvid syren), Crataegus oxyantha (rødtjørn), Sambuccus nigra (alm. hyld) og Acer ginnala (ildløn).

Der har dog ikke været protester mod andre løvfældende buske og småtræer i 5-meter zonen, så i praksis er det kun stedsegrønne planter (nåletræer, rhododendron), der ikke må plantes.

Det er også muligt slet ikke at plante, men nøjes med græs i 5-meter zonen.

Hegn i skel mellem naboer

Kun levende hegn og i max. 1,80 meters højde.

Haveaffald (se under “Retningslinjer”)

Der er indrettet en fælles ‘kompostbunke’ i en lille lund i den vestlige del af fællesarealet. Den kan benyttes til græsafklip og andet grønt haveaffald. Flere benytter dog en kommunal ordning, hvor haveaffald afhentes hver 2. uge (pris knap 1.000 kr. per år), eller kører selv haveaffaldet på genbrugsplads i Kokkedal eller Nærum.

Træagtigt haveaffald kan henlægges i et af de to kvashegn, henholdsvis i lunden og langs Folehavevej.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at området ikke bruges som affaldsplads for plastposer og andet uforgængeligt materiale, men kun til rent haveaffald.

Badebro

Beboerne i Helleholm har – sammen med flere andre beboere i området – en tinglyst ret til at benytte et strandareal, som man kommer til ad en sti fra Smidstrupørevej. Grundejerforeningen har siden fået tilladelse til at opføre en badebro for foreningens medlemmer på strandstykket. Broen sættes op hvert år midt i maj og nedtages i slutningen af august (se “Retningslinjer”)

TV modtagelse

Der er forbud mod synlige antenner på de enkelte huse jf. Deklarationen. Der ligger fibernet i vejen, som hvert hus individuelt kan slutte sig til.

Regler for bebyggelsen i øvrigt

Grundet den naturskønne beliggenhed ved fredet skov er der særlige regler for området, se Byplanvedtægt 2 , ‘Partiel byplanvedtægt nr.2’ fra 1968, der bl.a. foreskriver at husene skal have ensartede ydervægge og tage. Pladerne i gavle skal males i farven Gori Grøn Umbra 720, sternbrædder mod nabo enten i Gori Grøn Umbra 720 eller Gori Marehalm 703, vindskeder enten i Gori Grøn Umbra 720 eller Gori Marehalm 703 og den gennemgående rem i Gori Svenskrød 504.

Se endvidere Deklaration, den tinglyste deklaration fra 1976 vedrørende udstykningen, samt Vedtægter.

Motoriserede haveredskaber

Må på hverdage kun bruges indtil kl. 20. Søn- og helligdage kun i tidsrummene 10-12 og 15-17.

Grundejerforening

Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk. Der afholdes generalforsamling hvert år i februar. For at der skal kunne stemmes om et forslag, skal det være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar. Se Vedtægter, ‘Vedtægter for Grundejerforeningen Helleholm’ med ændringer 21. februar 2002.

Bestyrelsen er på valg hvert år.